Pracownia ochrony środowiska

Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska
naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
naliczanie opłat produktowych
sporządzanie sprawozdań OPAK1, OPAK2, OPAK3
prowadzenie ewidencji odpadów oraz sporządzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
monitoring przestrzegania Prawa ochrony środowiska oraz obowiązków zawartych w decyzjach administracyjnych
pomoc we wdrożeniach i audytach systemu ISO 14001:2008 oraz ISO 14001:2015
doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem rozwiązań formalno - prawnych
doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych
nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi
raporty KOBIZE

Raporty środowiskowe
raporty oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji
karty informacyjne planowanego przedsięwzięcia
doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięć

Pozwolenia zintegrowane
wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC)

Powietrze
wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
zgłoszenia instalacji
pomiary emisji zanieczyszczeń

Odpady
wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: przetwarzania, zbierania i transportu odpadów

Woda i ścieki
operaty wodnoprawne w celu uzyskania decyzji administracyjnej na pobór wód
operaty wodnoprawne w celu uzyskania decyzji administracyjnej na odprowadzanie ścieków
operaty wodnoprawne w celu uzyskania decyzji administracyjnej na budowę urządzeń wodnych
operaty wodnoprawne z tytułu pozostałych wymagań ustawy Prawo Wodne
zgłoszenie w rozumieniu art. 123a ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
oceny pracy oczyszczalni ścieków

Hydrogeologia
opracowania hydrogeologiczne
systemy monitoringu wód podziemnych
pomiary zwierciadła wody w studni

Hałas
wykonywanie analiz akustycznych
pomiary emisji hałasu do środowiska

Przeglądy ekologiczne
wykonywanie przeglądów ekologicznych instalacji

 


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 662 118 718

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Świadczymy nasze usługi na terenie całego kraju

Realizujemy projekty wszelkich branż poczynając od budownictwa przemysłowego mieszkaniowego poprzez, drogowe oraz sieciowe

Zapewniamy kompleksową obsługą firm w zakresie ochrony środowiska, a także wiele innych usług w tej dziedzinie